Stichting LPEV, sinds 2007 de meest complete en onderscheidende EHBO opleidingen van Nederland !

     

Snelmenu


Hotlinks


DE STICHTING LPEV

Voordelen EHBO opleidingen van de Stichting LPEV
Missie
Doelstelling
Kwaliteitsborging
Juridische zaken
Nieuwe privacywetgeving
Nieuws

 


DEZE PAGINA

Verplichte afname EHBO en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling
Intrekking Goedkeurings regeling Het Oranje Kruis
Besluit aanvraag ACM Stichting LPEV versus Het Oranje Kruis

 


 

 

 

Juridische zaken

Verplichte afname EHBO diploma's en LEH certificaten en het niet-verlenen van vrijstelling van andere EHBO diploma's en BHV certificaten

Dagelijks worden EHBO-ers, bedrijven en organisaties geconfronteerd met het feit dat EHBO en BHV certificeerders en EHBO en BHV opleidings organisaties -tenminste gelijkwaardige- EHBO en BHV certificaten (wederzijds) niet (onderling) erkennen, en/of niet of nauwelijks vrijstellingen verlenen voor andere dan aan de eigen gerelateerde EHBO diploma's en BHV certificaten.

Het gevolg is dat veel EHBO-ers, bedrijven en organisaties meestal onder het mom van "onbekende kwaliteit", "niet erkend door ..." en zogenaamd "niet aangepast aan de branche" van het LEH certificaat en EHBO diploma van de concurrent, in meer of mindere mate worden "verplicht" of "opgedrongen" om alsnog ongewenste en beperkte LEH certificeringen af te nemen om zogenaamd in aanmerking te komen voor een volledige BHV certificering.

De Stichting LPEV zet grote juridische vraagtekens bij het "verplicht" laten afnemen of "opdringen" van een LEH certificaat door BHV certificeerders en opleiders. Er is wettelijk geen verplichting tot volledige BHV certificering door één BHV certificeerder. U bent niet dus niet afhankelijk van het EHBO en BHV certificerings en opleidings aanbod van BHV certificeerders en BHV opleiders. EHBO en BHV (deel)certificeringen dienen een keuze mogelijkheid te zijn van de individuele EHBO-er, bedrijf en organisatie om BHV-ers op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau te laten opleiden conform de Arbowet en regelgeving en uw RI&E .

De daadwerkelijke behoefte en noodzaak van het niveau eerstehulp welke is vereist vanuit de RI&E wordt in de praktijk meestal stelselmatig genegeerd en wordt vaak ingevuld met een zogenaamde "aan de branche aangepaste" LEH, welke in de ogen van de Stichting LPEV nog steeds beperkte LEH blijft. Daarnaast speelt ook het zeer beperkte aanbod van verschillende EHBO opleidingen in verschillende niveaus bij veel BHV opleiders een grote rol. De Stichting LPEV is van mening dat veel bedrijven en organisaties zich helaas geen dubbele kosten of meerkosten kunnen en/of willen veroorloven om toch nog met aanvullende opleidingen aan de RI&E te kunnen voldoen, met als gevolg dat veel BHV-ers ondermaats zijn en worden opgeleid voor hun EHBO BHV taak.

De Arbo wet en regelgeving regelt inhoudelijk geen BHV opleidingen en certificeringen en wijst ook geen certificerende EHBO en BHV organisaties en opleidings instituten aan en laat dat middels zelfregulering over aan de BHV opleidings en certificerings branche. De Arbo wet en regelgeving bepaalt wel de wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke BHV organisatie conform de RI&E.  BHV certificeerders zijn net als EHBO certificeerders niet wettelijk aangewezen, hebben geen officiële status en geven dus ook geen vanuit overheidswege goedgekeurde BHV certificeringen af. Wel volgen de meeste BHV certificeerders een (verouderd) BHV opleidingsprofiel. De EHBO opleidingen van de Stichting LPEV voldoen vanzelfsprekend ruimschoots aan dit BHV opleidingsprofiel ten aanzien van het eerstehulp deel van de BHV opleiding.

Waar, hoe en door wie u uw BHV certificeringen laat uitvoeren, hetzij door volledige certificering bij één BHV certificeerder of middels deelcertificeringen elders is aan u. Er is immers er sprake van een vrije EHBO en BHV opleidings en certificerings markt. Zonder uitzondering zijn alle BHV certificeringen als bedrijfscertificeringen aan te merken zonder wettelijke afname verplichting. U bent als bedrijf en organisatie dus vrij om zelf te bepalen welke BHV certificeerder(s) u kiest om te kunnen voldoen aan de (deel) certificeringen die nodig zijn om aan uw RI&E te voldoen.  U bent dus niet verplicht alle BHV deelcertificaten bij één BHV certificeerder af te nemen om te kunnen voldoen aan uw RI&E. Uw eigen RI&E is altijd leidend, niet het advies en het (beperkte) BHV opleidings aanbod van uw EHBO & BHV opleidings instituut.

De Stichting LPEV is van mening dat -ondanks dat bedrijven en organisaties ingestemd hebben en opdracht hebben gegeven tot deze vorm van BHV certificeringen- het de EHBO en BHV certificeerders en opleiders siert om:

  1. Eigen verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot BHV certificeringen en daadwerkelijk passende eerstehulp opleidingen aan te bieden conform de RI&E zoals is bedoeld in de Arbo wet en regelgeving.

  2. Een deugdelijke en eerlijke voorlichting te geven welke specifiek is afgestemd op de RI&E van bedrijven en organisaties

  3. Eerlijk zaken te doen zonder enige "(afname) verplichting" of "opdringing" van beperkte LEH certificeringen ter vervanging van meerwaardige EHBO certificeringen, zoals die EHBO certificeringen van de Stichting LPEV.

Samengevat:

  • Bedrijven en organisaties dienen altijd te voldoen aan de kaders van de Arbo wet en regelgeving ten aanzien van de inrichting van de BHV organisatie, opleidingen, trainingen, oefeningen en uitrusting,

  • BHV certificeerders en opleiders dienen uw organisatie, bedrijf en instelling deugdelijk en eerlijk voor te lichten met betrekking tot de daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveaus van EHBO en BHV opleidingen,

  • Alleen UW RI&E is bepalend en leidend voor het opleidings niveau van BHV-ers met een eerstehulp taak, niet (het advies van) uw EHBO en BHV opleidings instituut en EHBO certificeerder,

  • U heeft geen afname verplichting van het beperkte LEH (deel)certificaat indien de risico's volgens uw RI&E hoger zijn en het beperkte LEH onvoldoende blijkt,

  • Als EHBO-ers elders zijn gecertificeerd mag en kan er geen sprake zijn van "verplichting" en/of "opdringing" tot afname van het beperkte niveau LEH welke strijdig is met de RI&E,

  • U kunt en mag uw BHV-ers voor deelcertificeringen eerstehulp ook elders laten opleiden en certificeren indien uw huidige EHBO en BHV opleidings instituut u niet de eerstehulp opleidingen in de gewenste en/of noodzakelijke niveau kan aanbieden.

Ook u kunt bijdragen aan te laag niveau, onnodige en/of dubbele EHBO en BHV certificeringen! 

De Stichting LPEV roept EHBO-ers, bedrijven en organisaties op om elke "verplichte" en/of "opgedrongen" afname van LEH of EHBO certificaten bij haar te melden, indien een meerwaardig EHBO diploma zoals die van de Stichting LPEV, niet wordt erkend voor vrijstelling voor het eerstehulp deel van een BHV opleiding en/of herhaling, en/of als een LEH certificaat of EHBO diploma "verplicht" of "opgedrongen" moet worden afgenomen ter vervanging van een tenminste gelijkwaardig LEH certificaat of EHBO diploma.

Naar boven


Intrekking Goedkeuringsregeling Het Oranje Kruis

Tot en met 2005 heeft Het Oranje Kruis genoten van de zogenaamde "Regeling Eenheidsdiploma EHBO" waarbij zij het enigste officiele aangewezen EHBO diploma mocht verstrekken. In 2005 is deze Goedkeuringsregeling ingetrokken en is er een formeel einde gekomen aan de monopolie positie van Het Oranje Kruis .

 Sinds 2005 is er dus sprake van een vrije EHBO opleidings en certificerings markt. EHBO diploma's en certificaten van andere EHBO organisaties en certificeerders zoals die van de Stichting LPEV hebben sinds 2005 dezelfde wettelijke en juridische status. Hierdoor kunnen alle bedrijven, instellingen, EHBO verenigingen en andere (vrijwilligers) organisaties vrij kiezen in EHBO opleidingen en certificeringen. Lees ook de intrekking van de Goedkeuringsregeling van Het Oranje Kruis.

Naar boven


Besluitaanvraag ACM Stichting LPEV versus Het Oranje Kruis

De Stichting LPEV is van mening dat Het Oranje Kruis zich na de intrekking van de Goedkeuringsregeling in 2005 marktbelemmerend op de EHBO opleidings- en certificerings markt is gaan gedragen.

De Stichting LPEV heeft naar aanleiding van deze door haar gemeende marktbelemmerende gedragingen door Het Oranje Kruis bij de Nederlandse Mededingings autoriteit (NMa) thans Autoriteit Consument en Markt (ACM), een Besluitaanvraag ingediend versus Het Oranje Kruis.

De NMa/ACM heeft na een kort vooronderzoek besloten dat er geen sprake is van marktbelemmerende gedragingen door Het Oranje Kruis en er geen vervolgonderzoek door de NMa/ACM hoefde plaats te vinden.

Het initiële besluit van de NMa/ACM is echter niet gebaseerd op de volledige inhoud van de Besluitaanvraag, maar slechts op een klein gedeelte van de inhoud uit de Besluitaanvraag van de Stichting LPEV. Na een traject van beroepsprocedures heeft uiteindelijk de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de besluitvormings procedure door de ACM en het toepassen van het prioriteringsbeleid van de NMa/ACM juist was.

Concreet betekent dat er nog geen volledig vervolgonderzoek door de ACM heeft plaatsgevonden en er dus ook nog geen besluit door de ACM is genomen welke is gebaseerd op de volledige inhoud van de door de Stichting LPEV gemeende marktbelemmerende gedragingen van Het Oranje Kruis.

Aangezien er nog geen volledig onderzoek door de ACM heeft plaatsgevonden en de ACM (nog) geen uitspraak heeft gedaan over de volledige inhoud van de Besluitaanvraag van de Stichting LPEV versus Het Oranje Kruis, blijft de Stichting LPEV op haar standpunt staan dat Het Oranje Kruis zich tot op heden voortschrijdend marktbelemmerend blijft gedragen op de EHBO opleidings- en certificeringsbranche.

Naar boven

 

Informatie

Intrekking Goedkeurings regeling Het Oranje Kruis
Uitspraak Rechtbank Rotterdam LPEV versus Het Oranje Kruis (1)
Uitspraak Rechtbank Rotterdam LPEV versus Het Oranje Kruis (2)
Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verouderd)
 

 

 

 

 © 2007 - 2018 Stichting LPEV

Laatste update 09-07-2018